Deklaracja dostępności strony SP16

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im.Związku Orła Biełego w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona SP16.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych do grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Biegańska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 262 38 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: ul. Konopnickiej 56
  41 - 300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 262 38 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Konopnickiej i objęte jest obszarem monitoringu wizyjnego. Wejście posiada podjazd dla wózków. Pozostałe wejścia mają charakter gospodarczy i ewakuacyjny. Wokół szkoły znajdują się obiekty sportowe i rekreacyjne.

W budynku szkoły  znajdują się cztery kondygnacje. Na parterze znajduje się sala gimnastyczna, świetlica szkolna, stołówka, szatnie oraz pieszczenia gospodarcze. Korytarze na I, II i III piętrze prowadzą do pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, małej sali gimnastycznej, biblioteki i pomieszczeń administracyjnych oraz obserwatorium astronomicznego i auli.

Szkoła posiada drugie wejście poprzez tzw. rotundę, które uruchamiane jest w szczególnych sytuacjach, przejście to stanowi także jedno z wyjść ewakuacyjnych.

Klatki schodowe wyposażone są w poręcze z jednej strony.

W budynku brak jest wind, brak podjazdów dla wózków.

Przed wejściem do szkoły znajduje się pochylnia, podjazd dla wózków (brak poręczy).W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na teren szkoły, do pomieszczeń administracyjnych, można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.