Zarządzenie nr 3/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi z dnia 01.09.2020

w sprawie organizacja opieki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi.

Podstawa prawna art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337). ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

 

§ 1

Ustala się organizację opieki w oddziałach przedszkolnych:

1.      Grupy dzieci  wraz z opiekunem powinny przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych do grupy dzieci będą przyporządkowani ci sami opiekunowie.

3.      Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi z dnia 01.09.2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania szkoły podczas epidemii koronawirusa obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw.  art. 8a ust. 5 pkt 2 oraz 8a ust 8. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394);

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

 

§ 1

W szkole wprowadza się Regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii koronawirusa obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi. Regulamin określa zasady organizacji zajęć w szkole i stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Regulamin został opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS i RM dotyczących pracy szkół w dobie epidemii koronawirusa. Regulamin szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły.

§ 3

Osoby przebywające w budynku szkoły mają bezwzględne przestrzegać podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły.

W formie Komunikatu Dyrektora Szkoły, który jest załącznikiem nr 2 do Zarządzenia zostały uregulowane postanowienia Dyrektora w zakresie m.in., pomiaru temperatury ciała, obowiązkowej osłony ust i nosa, osób których to dotyczy, lub inne postanowienia obowiązujące na terenie placówki.

§ 4

Uczniowie i nauczyciele w trakcie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, świetlicowych, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych oraz innych organizowanych w szkole nie muszą nosić osłony na usta i nos. W miarę możliwości zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania w/w regulaminu.

Informacje ze strony KURATORIUM ŚLĄSKIEGO w KATOWICACH:

Wykaz telefonów interwencyjnych w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

regulamin XVI edycji wojewódzkiego konkursu astronomicznego

 

Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tegorocznej edycji konkursu

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

W dniu 20.10.2019r. Miasto Dąbrowa Górnicza reprezentowane przez Marcina Bazylaka – Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawarło porozumienie z

NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka

w celu zapewnienia świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów uczniów.

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna linia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222, dzieci, młodzież, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc.