REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Zespole Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej

 

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, ze zmianami)

 

I. Zasady ogólne

  1.Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem Szkoły, Planem pracy świetlicy oraz tygodniową tematyką zajęć.

  2. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy opiekunów lub w przypadku innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole (np. nie uczęszczających na lekcje religii, oczekujących na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne).

 3. Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna.

4. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

5. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 - 16.30.

6. Zajęcia świetlicowe organizowane są w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektora szkoły.

7. Godzina zajęć świetlicowych trwa 60 minut.

 

Regulamin korzystania z siłowni na świeżym powietrzu

 1. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni a obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zmieszczonym na każdy urządzeniu.
 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia.
 3. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.
 4. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności  rodziców lub prawnego opiekuna.
 5. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy  niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 8. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 9. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających, substancji psychotropowych, napojów alkoholu oraz palenia wyrobów alkoholowych.
 10. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 11. Po zakończeniu ćwiczenia, urządzenie z którego się korzystało winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, jego otoczenie powinno być czyste.

Siłownia przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci w wieku od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny pozostawać pod opieką opiekunów.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16

 z Oddziałami Przedszkolnymi  

w Dąbrowie Górniczej

 

1.          

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16

z Oddziałami Przedszkolnymi

1.       Administratorem placu zabaw jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi (kontakt pod numerem telefonu 32 262-38-71 w dni robocze od 7.30 do 15.30).

2.        Obiekt jest ogólnodostępny. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo  i zdrowie osób korzystających, a także nie ubezpiecza ich.

3.        Teren boiska  jest przeznaczony  dla osób, które  obiekt użytkują zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej zachęca do zapoznania się z regulaminem placu zabaw, który obowiązuje od 1 września 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do udziału w Jednodniowej Szkole - dniu otwartym

Uprzejmie informujemy Rodziców z rejonu naszej szkoły, że ruszają zapisy

Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych ( rok szkolny 2015/2016)  Szkoły Podstawowej nr 16  w Zespole Szkół nr 1  odbędzie się 18 czerwca  2015 o godz. 17.00 w auli – III piętro. Zapraszamy:)

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW ZS1 (9.02-13.02.2015)