Spotkania w ramach Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki skierowane są do wszystkich uczniów osób dorosłych interesujących się astronomia ,prowadzeniem obserwacji nieba itp.
Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godz.16.00 -17.00


  

Sekcja Modelarstwa Kosmicznego i Rakietowego

Zajęcia skierowane do naszych dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcie odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz.15.30 -16.45  są bezpłatne serdecznie zapraszamy.

Program i założenia

Program i regulamin pracy sekcji modelarstwa rakietowego 


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
Program zajęć pozalekcyjnych skierowany jest do uczniów klas I-VI SP oraz I-III Gim.. Jest on realizowany w wymiarze jednej godziny. Program ten powstał z myślą o rozwijaniu zainteresowania młodzieży tematyką modelarstwa rakietowego.
Zadania zawarte w programie pozwalaj na rozwijanie technicznych i historycznych zainteresowań oraz wyobraźni przestrzennej.

CELE 
poznanie warsztatu pracy modelarza rozwinięcie wiedzy na temat technik i technologii stosowanych w modelarstwie rozwijanie zainteresowań technicznych rozwijanie umiejętności manualnych kształcenie umiejętności współpracy w grupie rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni nauka współdziałania w zespole

METODY REALIZACJI PROGRAMU: 
    podstawową metodą jest metoda ćwiczeń praktycznych
     metody z zakresu metod wpływu osobistego (wysuwanie sugestii, wyrażenie aprobaty i dezaprobaty)
        metody podające np. wykład, opis 

FORMY ORGANIZACYJNE:
Program może być modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Przedsięwzięcia zawarte w programie realizowane są w formie zajęć pozalekcyjnych, na których stosowane są formy indywidualne i grupowe.


Regulamin

1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich członków kółka modelarskiego
2. Każdy uczeń przed przyłączeniem się do kółka, podlega zaznajomieniu się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także deklaruje uczestnictwo w kółku przynajmniej jeden semestr w danym roku szkolnym.
3. Podstawowymi obowiązkami uczniów uczestniczących w pracach koła modelarskiego są:
a/ rzetelne, systematyczne i efektywne wykonywanie pracy,
b/ przestrzeganie zasad współżycia w zespole,
c/ przestrzeganie zasad BHP przy pracy oraz przestrzeganie regulaminu pracowni astronomicznej.
c/ należne zabezpieczanie po zakończeniu pracy urządzeń i pomieszczeń.
d) zabezpieczanie tworzonych modeli przed przypadkowym zniszczeniem 
4. Modele opracowywane na zajęciach z materiałów powierzonych przez opiekuna stanowią własność szkoły. Uczeń może budować model z własnych materiałów jednakże po jego ukończeniu, model będzie eksponowany w szkole przez okres 3 mcy. lub w stałej ekspozycji.
5. Uczestnicy kółka modelarskiego nie mogą opuszczać stanowiska pracy, bez zgody opiekuna.
6. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej uczeń powinien uprzedzić opiekuna kółka modelarskiego,
7.W przypadku niedostosowania się do powyższych punktów regulaminu opiekun ma prawo skreślić ucznia z listy uczestników kółka. 
8. Skreślenie z listy uczestników kółka następuje także w przypadku:
-  pięciu kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach
- celowego zniszczenia lub uszkodzenia modelu innych uczniów
9. Za wykonanie najlepszych modeli przewidziane są nagrody. Oceniana będzie staranność wykonania, geometria modelu ( wzajemne położenie elementów), dbałość o szczegóły. Dodatkowo punktowane będą elementy wyposażenia wewnętrznego i waloryzacja modelu.
10. Efekty prac w postaci modeli prezentowane będą na szkolnej wystawie.

Specjalista ds. astronomii
Dariusz W. Nelle

 

REGULAMIN  odpalania modeli rakiet z napędem

1.Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi modelu i silnika.

2.Osoby postronne nie zapoznane z instrukcją nie powinny mieć dostępu do silników.

3.Nie odpalamy silnika bez modelu.

4.Przed startem modelu stosujemy odliczanie.

5.Na miejscu startu powinien panować porządek.

6.Pręt startowy ustalamy pod kątem 80-90°, nie wolno odpalać modeli poziomo.

7.Osoby postronne i obserwatorzy powinni znajdować się w większej odległości od miejsca startu.

8.W czasie startu wszyscy powinni odsunąć się co najmniej 5 m od modelu, niedopuszczalne jest odpalanie modelu wśród zabudowań w gromadce dzieci.

9.Jeżeli idziemy puszczać modele w większej grupie ktoś powinien być kierownikiem grupy (osoba dorosła). Bez jego zgody nie uruchamiamy modelu.

10.Trzeba przewidzieć tor i kierunek lotu modelu.

Dariusz W. Nelle
 

Dyskusyjny Klub Astronomiczny

 

Sekcja Dyskusyjnego Klubu Astronomicznego skierowana jest tylko i wyłącznie do osób dorosłych.Tematyka spotkań urozmaicona najnowsze odkrycia na polu astronomii oraz astronautyki ,własne spostrzeżenia i teorie kosmologiczne,filozofia , religia, zaginione cywilizacje,astroarcheologia itp. Sekcję utworzył Maciej Wójcik. Spotkania odbywają się w pierwszy trzeci piątek miesiąca o godz.16.00.