W latach 2005 - 2008 szkoła realizowała projekt Comenius „MIĘDZYNARODOWE PRZEDSTAWIENIE SZKOLNE”. W ramach programu realizowana była współpraca z partnerami z Niemiec, Rumunii i Czech. Szkoła była koordynatorem projektu. Instytucją wspomagającą był Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

W roku szkolnym 2010 - 2012 szkoła zrealizował dwuletni projekt międzynarodowy  „MIĘDZYNARODOWA ARTYSTYCZNA AKADEMIA MULTIMEDIALNA” w ramach działań Comenius Regio Partnerskie Projekty. Szkoła współpracowała z partnerem z Czech (Studenka).  W projekcie ze strony polskiej razem współpracują ZS1, MOPT, Biblioteka Miejska I LO, II LO, Urząd Miejski.

 

Na przełomie 2013/2014r dyrektor szkoły A.Biegańska reprezentowała szkołę w projekcie pod nazwą EUROPEJSKIE STANDARDY ZARZĄDZANIA SZKOŁAMI - MODEL HISZPAŃSKI A MODEL POLSKI. Projekt reprezentowała Gmina Dąbrowa Górnicza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz priorytetu „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Europejskie standardy zarządzania szkołami - model hiszpański a model polski.

Realizacja celów

 

Gmina Dąbrowa Górnicza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz priorytetu „Wysoka jakość systemu oświaty” zrealizowała 8 miesięczny projekt pod nazwą Europejskie standardy zarządzania szkołami - model hiszpański a model polski.

Organizacją przyjmującą wysłanej kadry kierowniczej i przedstawicieli urzędu miejskiego w Dąbrowie Górniczej było euroMind czyli  prężnie rozwijająca się mała andaluzyjska firma konsultingowo-edukacyjna posiadająca siedzibę w mieście Úbeda w prowincji Jaén.

EuroMind promuje i organizuje projekty wymian i staży, jest organizatorem kursów językowych i warsztatów na temat kultury, stylu życia i obyczajów w krajach Unii Europejskiej, jak również warsztatów na temat umiejętnego poszukiwania pracy w EU. Firma prowadzi również kursy i organizuje praktyki w ramach europejskich programów edukacyjnych, takich jak: Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci oraz Młodzież w Działaniu.

Pracownicy organizacji aktywnie współpracują ze szkołami zawodowymi na ternie całej Andaluzji, takim jak los Salesianos, Safa – Nuestra Señora de los Reyes, czy Insitutito del Valle w Jaén, które dysponują bardzo nowoczesnymi ośrodkami szkoleniowymi w dziedzinach takich jak mechanika samochodowa, mechatronika, informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, zarządzanie przedsiębiorstwem. euroMind  wspólnie z nimi przygotowuje projekty mobilności dla swoich  uczniów przyuczających się do zawodu, jak również kadry nauczycielskiej. Ponadto firma euroMind posiada bogatą sieć firm partnerskich. Ta tak ciekawa oferta oraz bogate doświadczenie spowodowało nawiązanie współpracy pomiędzy euroMind a Gminą Dąbrowa Górnicza.

Zaplanowano następujące cele i strategię projektu:

Wyjazd do Hiszpanii pokazał jak funkcjonuje system edukacji w tym kraju. Jest to kraj wiodący w Europie pod względem jakości kształcenia zawodowego, o interesującym podejściu do zarządzania oświatą oraz jej finansami. Reforma, jaką obecnie przechodzi polski system edukacji, na Półwyspie Iberyjskim została przeprowadzona kilka lat temu, jednak znaleźliśmy także rozwiązania które funkcjonują już w polskiej oświacie a Hiszpanie dopiero myślą o ich wprowadzeniu.

 

Jednym z celów dotyczących wspierania kształcenia i doskonalenia zawodowego kierowników instytucji edukacyjnych (cel ten jest  priorytetem) został zrealizowany  poprzez udział w projekcie kadry kierowniczej dąbrowskich szkół. Tym samym umożliwił on zapoznanie się dyrektorów szkół z tamtejszym systemem edukacji a przedstawicielom UM pozwolił zaznajomić się z zasadami współpracy pomiędzy organem prowadzącym a szkołami. Przedstawiciele Urzędu miejskiego poznali tryb finansowania placówek oświatowych oraz z możliwościami doskonalenia zawodowego hiszpańskich dyrektorów i nauczycieli.

 

W ten sposób został zrealizowany cel jakim jest  promowane zdobywania kompetencji kluczowych w ramach ustawicznego kształcenia.

Kolejnym zrealizowanym celem projektu było zogniskowanie uwagi uczestników się na konkretnych inicjatywach promujących dalszy rozwój szkół, oraz wdrażanie wspólnych narzędzi na rzecz kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz szkolenia zawodowego. W ramach tych działań badano transfer osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym - ECVET, który ma służyć wzmocnieniu wzajemnego uczenia się, współpracy, zaufania, zwiększaniu mobilności i umiejętności dzielenia się doświadczeniami w oświacie.

W ramach realizacji stażu/ szkolenia uczestnicy zwracali szczególną uwagę na następujące obszary działań:

·                     zaangażowanie stron w procesie dostosowania kształcenia ogólnego oraz szkolenia zawodowego z uwzględnieniem przejścia na system oparty na efektach uczenia się i kompetencjach;

·                     testowanie i wdrażanie metod i systemów umożliwiających określanie aktualnych potrzeb związanych z umiejętnościami w systemie kształcenia.

·                     testowanie i wdrażanie w praktyce innowacyjnych metod radzenia sobie z problemem przedwczesnego kończenia nauki.

·                     podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz podstawowa znajomość języka hiszpańskiego, poprzez kontakt językiem w praktyce (rozmowy, dyskusje), konieczność czytania i tłumaczenia materiałów anglojęzycznych a także próby porozumiewania się w języku hiszpańskim

·                     samodzielne poruszanie się na europejskim rynku edukacyjnym, zachęcanie do uczestnictwa w kolejnych międzynarodowych projektach oraz innych obcojęzycznych formach doskonalenia zawodowego.

Wyżej wymienione cele zostały zrealizowane miedzy innymi w czasie 11 dniowej wizyty studyjnej w Hiszpanii, gdzie 6 dni przeznaczono na wizytację 3 typów szkół (Sevilla Nuestra Seniora de los Reyes-SAFA1,Colegio Safa Patronato Vereda-SAFA2,Blanca Paloma-SAFA3).

 

Pozostałe dni wykorzystano w następujący sposób:

·                          1 dzień - na pobyt w Escuela Tecnica Superior de Ingeneria i poznanie zasad  jej funkcjonowania,

·                          1 dzień - wykłady dotyczące hiszpańskiego i polskiego systemu edukacji,

·                          1 dzień -  realizacja programu kulturalnego,

·                          2 dni obejmują dojazd i powrót z mobilności ,czas na podsumowanie oraz ewaluację wizyty studyjnej.

 

 

Dzięki 11 dniowemu pobytowi uczestnicy dokładnie poznali system edukacji w Hiszpanii a poczynione obserwacje i analizy zostały odniesione do własnej sytuacji zawodowej. Hiszpania na skutek intensywnej migracji obcokrajowców stała się krajem wielokulturowym, w którym narodziła się nowa jakość będąca wynikiem różnorodności. W wielokulturowym społeczeństwie hiszpańskim nastąpiła dynamiczna wymiana idei, wpływ kultur i zwyczajów, które zaowocowały innym spojrzeniem, nowym podejściem i rozwiązaniami pojawiających się problemów. Możliwość poznania kultury Hiszpanii, języka oraz hiszpańskiego systemu oświatowych stało się powodem podniesienia kwalifikacji i rozwijania kompetencji językowych.

 

 

Na tymczasowym etapie realizacji projektu grupa zajmuje się upowszechnianiem  rezultatów projektu i programu: informacje znajdować się będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w trakcie realizacji są spotkania z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, przygotowywany jest program  konferencji regionalnej dla dyrektorów szkół i władz lokalnych. W przygotowaniu znajduje się biuletyn informacyjny zawierający informacje dotyczące przebiegu wizyty studyjnej oraz realizacji celów jak również perspektyw rozwoju dalszej współpracy pomiędzy regionami.