Uczeń jest zobowiązany przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole od lekarza lub rodziców (prawnych opiekunów), przedstawiające okres nieobecności oraz przyczynę nieobecności. Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych spowodowaną chorobą usprawiedliwia rodzic na specjalnym druku szkolnym w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.