Dąbrowa Górnicza, 22 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 56, reprezentowana przez Dyrektora mgr Alicja Biegańska;

2)      Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 503 038 001;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

·         podejmowanie akcji edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im Związku Orła Białego, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji
w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego
w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

6)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

9)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

·         realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,

·         w celu podejmowania akcji edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orla Białego oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Związku Orła Białego jest dobrowolne. 

                                  Alicja Biegańska  

                              (podpis administratora danych)

 

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

1)     Na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego

2)     Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego / BIP

 

 

                                                     Dąbrowa Górnicza, 22 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna
dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą;
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 56 reprezentowane przez Dyrektora
mgr Alicja Biegańska
;

2)      Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 503 038 001;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego  w Dąbrowie Górniczej;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji
w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej;

6)      kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości;

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

9)      Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;

10)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.                                Alicja Biegańska  

                             (podpis administratora danych)

 

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

1)     Na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego

 

2)     Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego / BIP